İşyeri Hekimliği

Anasayfa » Hizmet » İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği Hizmeti işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak, işyerinde işçi emniyetini kalıcı hale getirmek için İşyeri Hekimi olarak adlandırılan uzmanlardan alınan desteğin genel adıdır. Bu hizmet İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzman ekipleri bünyesinde barındıran, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş OSGB Firmaları tarafından sunulur.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA göre;

 • 1 ila 50 Arası Çalışanı Olan Firmalarda; “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm işyerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm işyerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
 • 50 ve Üzeri Çalışanı Olan Firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin “Az Tehlikeli” “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

SARIZEYBEK OSGB küçük, orta veya büyük olması fark etmeksizin her tehlike sınıfındaki işyeri için yasalarla zorunlu tutulmuş OSGB Hizmetlerini başarıyla sunmaktayız. Bu kapsamda İşyeri Hekimliği Hizmeti kuruluşumuz tarafından İzmir ve çevre illerde en uygun fiyat garantisiyle verilmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

SARIZEYBEK OSGB bünyesinde çalışan İşyeri Hekimi Görevleri arasında;

 • İşe giriş esnasında çalışanın uygun işe yerleştirilmesinin sağlanması, sağlık tehlikeleri açısından doğru çalışanların belirlenmesi, işe yeni başlayanların sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun çalışma koşullarında çalışmasının sağlanması,
 • İşin yapısı ve doğal süreci esnasında kullanılan maddelerden ve/veya mekanlardan kaynaklanan sebepler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek meslek hastalıkları henüz etkileşim olmadan ortaya çıkması amacıyla periyodik tahlil, tetkik ve muayene sürecinin yürütülmesi,
 • İşe Giriş Sağlık Raporu ve Periyodik Muayenelerin (Periyodik Kontrol) sürekli izlenmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla sürekli gözlem ve incelemeler yapılması,
 • İşyeri ortamı ile ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli takibi,
 • İşe Giriş Sağlık Raporu ve Periyodik Muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, işyeri ortamı gözlem ve analizleri vs. faaliyetler nedeniyle elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak İş Sağlığı Güvenliği sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması,
 • Çalışanlara işyerindeki olası sağlık zararlarından korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılması,
 • Çalışanların işletme dışında ki hayatlarına yönelik gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması ve gerektiğinde araştırmalar yapılması,
 • Yürütülen İşyeri Sağlık Hizmetleri miktar ve kapsamının, koruyucu & önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanması,

gösterilebilir.

Yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz her görev ayrı bir başlık olarak düşünülebilir. Bu başlıklar altında işletme özelinde gereken yasal yükümlülükler İşyeri Hekimi eliyle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda en fazla talep edilen hizmetler İşe Giriş Muayenelerinin Yapılması, Sağlık ve Güvenlik Planı Oluşturulması, İş Sağlığı & Güvenliği Eğitimleri olarak belirtilebilir.

İşe Giriş Muayenelerinin Yapılması ve Tamamlanması

 • İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.
 • Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki hastalıklarına yönelik gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
 • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.
 • Gerektiğinde Portör Muayenelerini yapılmasını ve tamamlanmasını sağlarlar.

Başkalarına mikrop bulaştırarak hastalanmalarına yol açabilecek mikropları barındıran ya da taşıyan sağlıklı kimseye Portör denir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126. Madde hükümlerle gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda 1 muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

Portör Muayenesi esasında laboratuvar tetkiklerinin Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince içerdiği süreçler;

 • Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, En az yılda 1 kez)
 • Dışkının Mikroskobik İncelenmesi (E. histoltica kistleri, Giardia Lamblia kistleri ve Helmint yumurtaları yönünden, En az 6 ayda 1 kez)
 • Boğaz ve Burun Kültürü (S. aureus yönünden, En az yılda 1 kez)
 • El Kültürü (Yılda 1 kez)
 • Hepatit B Aşısı

şeklinde özetlenebilir.

Bununla birlikte işe yeni başlayanlara ve çalışanlara yaptıkları işi göz önüne alarak (yüksekte çalışma veya benzeri) alt kısımda örnekleri verilmiş sağlık taraması, tahlil ve tetkik yaptırılır;

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Portör Muayenesi
 • Aşılar
 • Laboratuvar Hizmetleri (İşe Giriş, Kan, İdrar, Şeker, Hormon, Eliza, Alerji ve Diğer Numune Tahlilleri, Check-Up, Kanda Ağır Metal)

Poliklinik Hizmetleri hastanın sağlık hizmeti gereksiniminin (muayene, tahlil, tedavi, gözlem, enjeksiyon, pansuman, aşılama, tıbbi uygunluk raporları gibi) olabildiği ölçüde, bulunduğu yerde karşılanması prensibiyle çalışılmaktadır.

Sunulan bu hizmet uluslararası kabul görmüş klinik göstergeleri ile ölçülmekte ve kalite kriterlerimiz doğrultusunda sonuçlar takip edilmekte, kliniklerimizde hizmet sunan tüm personelimiz bu sonuçlardan elde edilen verilerle kurum içi eğitimler ile desteklenerek hep daha iyiye ulaşmaya çalışılmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetleri Mobil Tarama Araçları kullanılarak işletmeler, okullar gibi yoğun yaşam alanlarında yerinde tetkik ve tarama hizmetleri sunulan süreçlerdir. SARIZEYBEK OSGB bu hususta gerekli tüm uygulamaları hızlı ve güvenli bir şekilde uygulamaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu hakkında her detaya değindiğimiz yazımıza sarizeybekosgb.com/ise-giris-saglik-raporu bağlantısından erişebilirsiniz.

Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı

Yapı ve madencilik işlerinde yürütülen faaliyetlerin tehlike sınıfı dikkate alınarak;

 • Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
 • Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
 • Radyasyon içeren çalışmalarda,
 • Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
 • Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
 • Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
 • Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
 • Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
 • Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,

riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlanmaktadır.

İşyeri Hekimliği Çalışma Süreleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışanlara verilecek eğitim işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilmektedir;

 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları,
 • İş kazaları & meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk Yardım ve kurtarma,

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu OSGB Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak, size özel sunabileceğimiz İşyeri Hekimliği hizmetine uygun fiyatlarla ulaşmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman ekip arkadaşımızla görüşebilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Nedir

İşyeri Hekimliği İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan, işyerlerinde çalışanların sağlığını koruyan ve geliştiren, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik faaliyetler yürüten oldukça önemli bir meslek dalıdır.

İşyeri Hekimliği yapabilmek için tıp fakültesinden mezun olmak ve İşyeri Hekimliği Sertifikası almak gerekir. İşyeri Hekimliği Sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslara katılmak ve başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

İşyeri Hekimliği Nasıl Olunur

İşyeri Hekimliği hem işverenler hem de çalışanlar için önemli bir meslektir. İşyeri Hekimliği sayesinde işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanabilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları azaltılabilir. Çalışanların verimliliği ve motivasyonu arttırılabilir.

İşyeri Hekimi Olmak için izlenmesi gereken temel adımlar bulunur. Bu adımları;

 1. İlk olarak tıp fakültesi mezunu olmanız gerekir.
 2. Ardından İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yetkinlik sahibi olabilmek için bir uzmanlık eğitimi almalısınız.
 3. Bu eğitim ortalama bir yıl sürer. İş Sağlığı & Güvenliği konularında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırır.
 4. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra ilgili sertifikasyonları (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası) alarak İşyeri Hekimi olarak çalışmaya hak kazanırsınız.
 5. İşverenler İş Sağlığı Güvenliği gerekliliklerini karşılamak için İşyeri Hekimlerine ihtiyaç duyarlar. Bu alanda bir kariyer yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunulur.

şeklinde özetleyebiliriz.

Sarızeybek OSGB olarak İşyeri Hekimliği Hizmetlerini kaliteli, profesyonel ve uygun fiyatlarla sunmaktayız. İşyeri Hekimliği Hizmeti hakkında daha fazla bilgiye sarizeybekosgb.com/isyeri-hekimi bağlantısından ulaşabilir, firmanıza özel teklif almak için Teklif Alın metniyle Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

İşyeri Hekimliği Çalışma Süreleri

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri işyerlerinin tehlike sınıfına, çalışan sayısına ve çalışma saatlerine göre değişmektedir. İşyeri Hekiminin Asgari Çalışma Süreleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;

 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bir İşyerinde 50’den az çalışan varsa İşyeri Hekimi haftada en az 6 saat; 50’den fazla çalışan varsa her 50 çalışana karşılık haftada en az 4 saat çalışmalıdır.
 • Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bir İşyerinde 50’den az çalışan varsa İşyeri Hekimi haftada en az 4 saat; 50’den fazla çalışan varsa her 50 çalışana karşılık haftada en az 3 saat çalışmalıdır.
 • Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bir İşyerinde ise 50’den az çalışan varsa İşyeri Hekimi haftada en az 2 saat; 50’den fazla çalışan varsa her 50 çalışana karşılık haftada en az 1,5 saat çalışmalıdır.

İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimi olmak isteyenler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kursları mevcuttur. Bu kurslar İş Sağlığı & Güvenliği konularında temel bilgi ve becerileri kazanmanıza yardımcı olur. Kurslar çeşitli modüllerden oluşur; İş Sağlığı ve Güvenliği Yasaları, Risk Analizi, Acil Durum Yönetimi gibi konuları kapsar. Kursları tamamladıktan sonra İşyeri Hekimi olabilmek için uzmanlık eğitimine başvurabilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Kursu İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz Uygun Fiyatla İşyeri Hekimliği Hizmeti konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/osgb-izmir bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Sınavı

İşyeri Hekimi olmak isteyenler sertifikasyon için belirli sınavlara girmek zorundadır. Bu sınavlar İş Sağlığı & Güvenliği alanındaki bilgi ve yetenekleri değerlendirmeyi amaçlar. Sınavlar teorik ve pratik bileşenlerden oluşur. Başarılı olunması İşyeri Hekimi olarak çalışabilmek için gereklidir. Sınavlara hazırlık kursları da mevcuttur. Adayların kendilerini başarılı bir şekilde sınavlara hazırlamalarına yardımcı olabilir.

İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimliği Sertifikası

İşyeri Hekimi olarak çalışabilmek için bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası gereklidir. Bu sertifika işverenlere çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma konusunda yeterliliğinizi kanıtlar. Sertifika işyeri hekimlerinin yasal gerekliliklere uygun olarak çalışmalarına olanak tanır ve işverenlerin güvencesini oluşturur.

İşyeri Hekimi Sertifikası almak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlık seviyesine ulaştığınızı gösterir. İşverenler için bir güvence sağlar. Sarızeybek OSGB olarak piyasa koşullarına uygun ve rekabetçi fiyatlarla İSG Eğitimleri verip İşyeri Hekimi olmak isteyen doktorlara rehberlik etmekteyiz. İşyeri Hekimliği süreci hakkında bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

İşyeri Hekimliği Sertifikası Yenileme

İşyeri Hekimliği Hizmeti sunan ve sertifika sahibi olan uzmanların belirli aralıklarla bu belgeyi yenilemesi gerekmektedir. İşyeri Hekimliği Vize Yenileme olarak da ifade edilen bu sertifika yenileme süreci bu alanda yetkin kurslara yapılacak başvuru sonucu gerçekleştirilebilir. İşyeri Hekimi olarak hizmet veren profesyonellerin bu süreci doğru periyotlarla yönetmesi gerekir.

İşyeri Hekimliği Maaş

İşyeri Hekimliği Maaşları hekimin çalıştığı işyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı, çalışma süresi, deneyimi, eğitimi gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. İşyeri Hekimi Maaşı ile ilgili net bir bilgi vermek zor olsa dahi genel olarak iş piyasasında çok yüksek sayılan ödemeler aldıklarını söyleyebiliriz.

İşyeri Hekimliği Görev, Yetki, Sorumlulukları Yönetmeliği

İşyeri Hekimi ile diğer personellerin (İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri, Sağlık Personeli) görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Bu yönetmelikte İş Sağlığı Güvenliği hizmetlerinin nasıl yürütüleceği, hangi personelin hangi görevleri yapacağı, hangi yetki & sorumluluklara sahip olacağı, hangi eğitimi alması gerektiği gibi konular detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu yönetmeliğe resmigazete.gov.tr/eskiler/2013 adresinden ulaşabilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Zorunluluğu

Türkiye’de küçük, orta veya büyük işletme olması fark etmeksizin neredeyse her firmaya belirli koşullar dikkate alınarak İşyeri Hekimi bulundurma ya da bu hizmeti belirli periyotlar ile alma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelikler gereğince;

1 ila 50 Arası Çalışanı Olan Firmalarda;

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

50 ve Üzeri Çalışanı Olan Firmalarda;

 • Tehlike sınıfı fark etmeksizin Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

şartları dikkate alınarak işletmelerde İşyeri Hekimleri görevlendirilmektedir.

İşyeri Hekimliği Sertifikası almak için önce tıp fakültesinden mezun olmalı, İş Sağlığı & Güvenliği Uzmanlık Eğitimi almalı ve ardından sertifikasyon sınavlarına girmelisiniz.
İşyeri Hekimliği Sınavları düzenli aralıklarla yapılır. Lakin sınav tarihleri her yıl değişim gösterebilir. Sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini yetkili kurumlardan öğrenmelisiniz.
İşyeri Hekimliği Vize Yenileme Ücreti ilgili sağlık bakanlığı veya yerel yetkili kurum tarafından belirlenen banka hesaplarına yatırılır.
İşyeri Hekimliği sınavına çalışırken İş Sağlığı ve Güvenliği Konularını, Mevzuatı ve Uygulamaları incelemek önemlidir. Ayrıca önceki sınav sorularını çözmek ve sınav teknikleri üzerinde çalışmak da yardımcı olabilir.
İşyeri Hekimliği Sertifikaları genelde 5 yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolan sertifikaların yenilenmesi gerekir.
İşyeri Hekimliği Sınavlarında Başarılı Olabilmek için gerekli puan sınavın zorluk derecesine ve ilgili mevzuata bağlı olarak değişebilir. Belirli bir geçme notu bulunur.
İşyeri Hekimliği Eğitici Belgesi almak için özel bir eğitim programına katılmanız ve başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekir. Eğitim programları İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından verilir.
İşyeri Hekimliği Sınavından Geçebilmek için gerekli olan puan sınavın zorluk derecesi ve ilgili mevzuata bağlı olarak değişebilir. Genellikle belirli bir geçme notu vardır.
İşyeri Hekimliği Sınavları özel sınav merkezlerinde veya yetkili kurumlar tarafından belirlenen yerlerde gerçekleştirilir. Sınav yerleri ve tarihleri ilan edilir.
İşyeri Hekimliği Zorunluluğu işyerinin büyüklüğü, tehlike seviyesi ve çalışan sayısına göre değişir. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gerekliliklere uygun olarak işverenler tarafından belirlenmektedir.
İşyeri Hekimliği Sınavları yılda birkaç kez düzenlenir. Sınav takvimi ve tarihleri yetkili kurumlar tarafından ilan edilir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten