Risk Analizi

Anasayfa » Hizmet » Risk Analizi

İş dünyası her zaman belirsizlikler ve potansiyel tehlikelerle dolu bir arenadır. SARIZEYBEK OSGB olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki uzmanlığımızı, işletmenizin başarısını ve çalışanlarınızın sağlığını korumak için nasıl kullandığımızı sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bugün sizlere iş dünyasının gizli tehlikelerini tespit etmek ve bu tehlikelerle başa çıkmak için kullanılan önemli bir araç olan Risk Analizi hakkında bilgiler sunacağız. İşinizi daha güvenli ve sağlam temellere oturtmanıza yardımcı olacak bu önemli konunun kapısını uzman ekip arkadaşımız tarafından kaleme alınan bu yazımızla aralıyoruz.

Risk Analizi bir işletmenin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin olasılığını ve etkilerini değerlendirmek, ardından bu tehlikeleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için alınacak önlemleri planlamak için kullanılan bir yöntemdir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında temel bir adımdır, çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruma amacı taşır.

Risk Analizi herhangi bir işe başlamadan önce, mevcut bir işin değiştirilmesi veya yeni bir süreç ya da ürünün geliştirilmesi gibi durumlarda yapılabilir. Ayrıca bu rapor düzenli olarak güncellenmelidir. Risk Analizi yapılan durumları;

 • Yeni bir işletme kurulduğunda,
 • Mevcut iş süreçleri değiştirildiğinde,
 • Yeni bir ürün veya hizmet geliştirildiğinde,
 • Çalışanların iş tanımları veya iş görevleri değiştirildiğinde,
 • İşyeri koşullarında önemli değişiklikler meydana geldiğinde,

şeklinde belirtebiliriz.

Risk Analizi Formu işletmenin potansiyel tehlikelerini ve bu tehlikelerin değerlendirilmesini kaydeden bir dokümandır. Bu form işletmenin belirli ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Risk Analizi Tablosu ise potansiyel tehlikelerin ve bu tehlikelerin olasılıklarının & etkilerinin belirtildiği bir tablodur. Bu tablo riskleri görsel olarak sınıflandırmak ve önceliklendirmek için kullanılır.

Risk Analizi bakanlık tarafından yetkilendirilmiş OSGB Firmaları tarafından her işletmeye özel olarak planlanan bir süreci ifade etmektedir. Risk Analizi yaparken izlenilen süreci;

 1. Tehlikelerin Tanımlanması : İşyerindeki potansiyel tehlikeleri belirleyin.
 2. Tehlikelerin Değerlendirilmesi : Tehlikelerin ne kadar ciddi olduğunu ve ne kadar sık meydana geldiğini değerlendirin.
 3. Risk Derecesinin Belirlenmesi : Tehlikelerin olasılığını ve etkisini değerlendirerek risk derecesini belirleyin.
 4. Önlemlerin Planlanması : Riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri planlayın.
 5. Önlemlerin Uygulanması : Planlanmış önlemleri hayata geçirin.
 6. Risk Analizi Geçerlilik Süreci : Risk analizini düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.
 7. Risk Analizi Formu ve Tablosu : Risk Analizi verilerini kaydetmek için bir form veya tablo kullanın.
 8. Risk Analizi Yöntemleri : Farklı işletmeler ve endüstriler için değişik Risk Analizi yöntemleri kullanabilirsiniz.

adımlar halinde belirtebiliriz.

Risk Analizi bir süreçtir ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir. İşyeri koşullarında veya iş süreçlerinde değişiklikler olduğunda Risk Analizi güncellenmelidir. Ayrıca herhangi bir iş kazası veya olay sonrasında da Risk Analizi gözden geçirilmelidir.

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu OSGB Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak, size özel sunabileceğimiz Risk Analizi Danışmanlığı hizmetine uygun fiyatlarla ulaşmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman ekip arkadaşımızla görüşebilirsiniz.

Tehlike ve Risk Nedir

Tehlike çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi çalışma ortam ve şartlarında var olan ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş; maruz kimselere, iş yerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.

Risk ise tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir. Risk Analizi sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan olası tehlikeleri & riskleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için yapılan çalışmaların bütünüdür.

Risk Analizi Nedir

Risk Analizi bir işletmenin faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin sakıncaların değerlendirilmesini sağlayan bir çalışmadır. Bu çalışma işletmelerin bu risklerden kaçınmasına veya azaltmasına yardımcı olmak için yapılır.

Risk Analizi ile işletmeler karşılaşabilecekleri olumsuz olayları ve bu olayların etkilerini önceden tespit etmeyi amaçlar. Bu sayede önlemler alınarak riskler en aza indirilebilir ve yönetilebilir. SARIZEYBEK OSGB ile Risk Analizi sürecini beraber ile yürütmek için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

Risk Nedir

Risk Analizi Hangi Durumlarda Yapılır

Risk Analizi çalışanlar başta olmak üzere işyerleri, çevre ve toplumu birçok olası problemden korumak veya yaşanacak sorunların olumsuz etkilerini minimuma indirmek için uygulanan bir süreçtir. Risk Analizine birçok durumda ihtiyaç duyulmaktadır. Risk Analizi yapılması gereken durumlar arasında;

 • İşe başlama, işyerinin üretime başlamasından sonra veya işyerinin daha önce hiç risk analizi çalışmalarının yapmamış olması durumlarında,
 • İşyerinde, iş, yer, el teknoloji değişikliğinde,
 • Yeni ve ciddi tehlikelerin ortaya çıkmasında,
 • İşyerinin tamamında ya da büyük bir kısmında ekli olabilecek kaza, iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlarda,
 • İşyeri taşındıysa, bir kısmı yıkıldıysa ya da eklentiler yapıldıysa,
 • İşyeri teknolojisi, araç gereçler ve ekipmanlar değiştiyse,
 • İmalat teknikleri değişmiş ise,
 • İş kazası meydana geldiyse,
 • İşletmelerde kullanılan iş güvenliği yasasında değişiklikler olduğunda,
 • Piyasaya yeni rakiplerin girme olasılığı veya devlet düzenleyici politikasındaki değişikliklere uyumluluğu sağlamak,

belirtilebilir.

Risk Analizi Nasıl Yapılır

Risk Analizi işyerlerinde meslek hastalığı veya iş kazasına neden olabilecek riskleri önceden belirlemek ve gerekli önlemleri almak için yapılan bir çalışmadır. Risk Analizi hem İş Sağlığı ve Güvenliği hem de işletmenin verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

SARIZEYBEK OSGB olarak tarafımıza ulaşan işletmelerden en fazla aldığımız sorulardan birisi olan “Risk Analizi Nasıl Yapılır?” sorusunu adımlar halinde;

 • Adım : Risk Kaynaklarının ve Tehlikelerin Belirlenmesidir. Bu aşamada işletmenin faaliyetleri, çalışma ortamı, kullanılan malzeme ve ekipmanlar, çalışanların nitelikleri gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Risk kaynakları ve tehlikeler hem iç hem de dış faktörler olarak ele alınır.
 • 2. Adım : Risk Değerlendirmesidir. Bu aşamada belirlenen risk kaynakları ve tehlikelerin oluşma olasılığı ve etki derecesi hesaplanır. Böylece risklerin önem sırasına göre sınıflandırılması sağlanır. Risk Değerlendirmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Örneğin; risk matrisi yöntemi, risklerin oluşma olasılığı ve etki derecesine göre renk kodlarıyla gösterilmesine olanak sağlar.
 • Adım : Risk Kontrolüdür. Bu aşamada risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için gerekli önlemler belirlenir. Risk kontrolü için şu sıralama takip edilir; kaynağından ortadan kaldırma, kaynağından uzaklaştırma, mühendislik tedbirleri almak, idari tedbirler almak ve kişisel koruyucu donanım kullanmak.
 • Adım : Risk İzleme ve Gözden Geçirmedir. Bu aşamada alınan önlemlerin etkinliği ve yeterliliği değerlendirilir. Risk Analizi süreci dinamik bir süreçtir ve işletmenin faaliyetleri, çalışma ortamı, teknoloji, yasal düzenlemeler gibi faktörlerde meydana gelen değişikliklere göre güncellenmesi gerekir. Bu nedenle Risk Analizi sürecinin periyodik olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi önemlidir.

şeklinde açıklayabiliriz.

Risk Analizi işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabilecekleri riskleri önceden belirlemelerine, bunlara karşı önlemler almalarına ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olan bir çalışmadır. Risk Analizi yapmak hem yasal bir zorunluluk hem de işletmelerin verimliliği, kalitesi ve rekabet gücü açısından bir gerekliliktir.

Risk Analizi Formu

Risk Analizi Formu risk analizini yapmak için kullanılan bir dokümandır. Bu form işyerindeki farklı birimler, çalışma pozisyonları, yapılan işler, çalışma ortamları, çalışma koşulları, kullanılan malzeme & donanımlar, çalışan insanlar ile ilgili olarak tehlikeli durumları tanımlamak, bunların olasılık & şiddetini değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirtmek için kullanılır.

Risk Analizi Tablosu

Risk Analizi Tablosu Risk Analizi formundan elde edilen verilerin görsel olarak sunulduğu bir araçtır. Bu tablo risk derecelerini renklerle ifade ederek, hangi risklerin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini gösterir. Bu tabloya göre risk derecesi kırmızı olanlar en yüksek önceliğe, risk derecesi yeşil olanlar en düşük önceliğe sahiptir.

Risk Analizi Nedir

Risk Analizi Yöntemleri

Risk Analizi OSGB alanında bakanlık tarafından yetki verilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. OSGB Firmaları olarak ifade edilen bu kuruluşlar işletmelerin ihtiyaçlarını ve özelliklerini göz önüne alarak Risk Analizi uygulamalarını farklı metotlar ile gerçekleştirirler. Risk Analizi Yöntemleri dendiğinde en sık tercih edilen metotlar arasında;

 • Tehlike ve Operasyonel Çalışma (HAZOP) : Bu yöntem bir sistemin ya da işlemin tasarımında veya çalışmasında beklenmedik sapmaların neden olabileceği tehlikeleri ve problemleri belirlemek için kullanılır. HAZOP sistemin veya işlemin bölümlerini tanımlamak, tasarım ya da çalışma niyetini belirtmek, olası sapmaları listelemek, bunların nedenlerini & sonuçlarını araştırmak ve alınması gereken önlemleri önermek için yapılandırılmış bir beyin fırtınası sürecidir.
 • Hata Türü ve Etkisi Analizi (FMEA) : Bu yöntem bir ürünün, sistemin veya işlemin tasarımında veya üretiminde oluşabilecek hataların türlerini, etkilerini ve olasılıklarını belirlemek için kullanılır. FMEA hataları tanımlamak, hata modlarını belirlemek, hataların şiddetini, oluşma sıklığını ve tespit edilebilirliğini değerlendirmek ve hataları önlemek veya azaltmak için eylem planları geliştirmek için sistematik bir yaklaşımdır.
 • Neden & Sonuç Analizi : Bu yöntem bir problemin veya durumun nedenlerini ve sonuçlarını görsel olarak göstermek için kullanılır. Neden-Sonuç Analizi problemin veya durumun ana nedenlerini belirlemek, alt nedenleri saptamak, neden-sonuç ilişkilerini göstermek ve potansiyel çözümleri bulmak için balık kılçığı diyagramı adı verilen bir araç kullanır.
 • Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirmesi (HİRA) : Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin analizi için kullanılan bir yöntemdir.
 • Bowtie Analizi : Özellikle tehlikeli işler için kullanılan bu yöntem tehlikelerin nedenlerini ve sonuçlarını görsel olarak gösterir.
 • Event Tree Analysis : Belirli bir olayın olasılığını ve sonuçlarını inceleyen bir analiz yöntemidir.

belirtilebilir.

SARIZEYBEK OSGB yukarıda belirtilen Risk Analizi Metotları ve daha fazlasını değerlendirip sizin işletmeniz için en doğru tekniğe karar verdikten sonra uygulamaya koymaktadır. Risk Analizi sürecinde profesyonel destek almak için Hemen Bize Ulaşın

Risk Analizi Geçerlilik Süresi

Risk Analizi Geçerlilik Süresi işletmenin yapmakta olduğu iş ve çalışan sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte hazırlanan planın geçerliliği mevzuatlarca belirlenmiştir. Buna göre bir analiz şirketin tehlike sınıfına göre şu kategorilere ayrılır;

 • Az Tehlikeli İşyerleri İçin = 6 yılda en az 1 kez
 • Tehlikeli İşyerleri İçin = 4 yılda en az 1 kez
 • Çok Tehlikeli İşyerleri İçin = 2 yılda en az 1 kez

Risk Analizi yapmakla yükümlüdür.

Yukarıda ifade edilen süreler dolmadan Risk Analizinin Yenilenmesi Gerekir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk analizinin tamamen veya kısmen yenilenmesi gerekir;

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması,
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi,
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

Risk Analizi Örneği

SARIZEYBEK OSGB olarak tarafımıza OSGB Hizmetleri kapsamında ulaşan bireysel veya kurumsal işletmelerden en sık aldığımız soru “Risk Analizi Örneği Sunma Şansınız Var Mı?” şeklinde olmaktadır.

Risk Analizi Örneği işletmenizin özel gereksinimleri & riskleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu nedenle özel bir örnek sunmak oldukça zordur. Bununla birlikte farklı sektörlerde referans alınabilmesi için hazırladığımız Risk Analizi Örneklerine sarizeybekosgb.com/risk-analizi-ornekleri bağlantısından erişebilirsiniz…

Risk Analizi Kaç Yılda Bir Yenilenir

Risk Analizi Yenileme Süreci işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre farklılık gösterir. Yazımızın üst kısmında da belirttiğimiz gibi;

 • Az Tehlikeli İşyerleri İçin = 6 yılda en az 1 kez
 • Tehlikeli İşyerleri İçin = 4 yılda en az 1 kez
 • Çok Tehlikeli İşyerleri İçin = 2 yılda en az 1 kez

geçerlilik süreleri ve yenileme tarihleri bu kriterler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Sarızeybek OSGB olarak piyasa koşullarına uygun ve rekabetçi fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Risk Analizi Yönetimi süreci hakkında bilgi almak ve size özel bir teklif istemek için Teklif Alın butonuna tıklayabilirsiniz.

Risk Analizi Yöntemleri

Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi Arasındaki Fark

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminde işyerindeki tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve yönetmek için iki önemli araç olan “Risk Analizi” ve “Risk Değerlendirmesi” terimleri sıkça kullanılır. Her ikisi de çalışanların güvenliğini ve iş sağlığını korumayı amaçlar. Ancak farklı aşamalarda ve farklı amaçlarla kullanılırlar.

Risk Analizi işletme süreçlerinde veya faaliyetlerinde potansiyel tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin olasılığını ve etkilerini değerlendirmek, ardından bu tehlikeleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için alınacak önlemleri planlamak amacıyla kullanılan bir süreçtir. Daha kapsamlı bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin bir parçası olarak uygulanan Risk Analizi tehlikelerin ve risklerin tespit edilip önceliklendirilmesi için kullanılırken ayrıntılı bir değerlendirme yapmayabilir.

Risk Değerlendirmesi belirlenen tehlikelerin ve risklerin daha ayrıntılı bir incelemesini içerir. Bu aşamada tehlikelerin olasılığı ve etkisi daha detaylı bir şekilde hesaplanır. Her bir riskin ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Risk Değerlendirmesi özellikle belirli bir tehlikenin nasıl yönetileceği ve kontrol edileceği konusunda daha fazla bilgi sunar. Ayrıca çalışanların ve işletmenin korunması için alınması gereken spesifik önlemleri belirlemeye yardımcı olur.

SARIZEYBEK OSGB olarak Risk Analizi ile birlikte Risk Değerlendirmesi konusunda da ihtiyaç duyan firmalara yardımcı olmaktayız. Risk Değerlendirmesi ile ilgili tüm detaylara sarizeybekosgb.com/risk-degerlendirmesi bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için temel unsurlardır. Risk Analizi genel bir bakış sunarak tehlikeleri belirlemek için kullanılırken, Risk Değerlendirmesi daha ayrıntılı bir inceleme yapar ve risklerin kontrol altına alınması için daha fazla bilgi sağlar. Her iki süreç de işletmelerin çalışanlarını ve iş süreçlerini koruma amacı taşır ve bu nedenle her ikisi de birlikte kullanıldığında en etkili sonuçları verir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten